Återköp

Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”. För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar PC Slang & Maskiner AB återköp under tio dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej för varor specialbeställda för kunds räkning.

Vid återköp skall kund ersätta PC Slang & Maskiner AB:s fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1000 kr exklusive moms utgår en återköpsavgift om f n 250 kr plus moms. Fraktkostnad och återköpsavgift faktureras separat.

Vid återköp skall kund kontakta PC Slang & Maskiner AB:s kundservice på telefon 040-626 66 66, e-post till info@pcslang-maskiner.se. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till PC Slang & Maskiner AB vara betald samt skall ordersedel och faktura medfölja. Varan skall vara väl förpackad i av Schenker/DHL godkänt ytteremballage (t ex brun wellpappkartong). Returer som inkommer till PC Slang & Maskiner AB i kuvert eller utan godkänt ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald eller om faktura eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.

Återköpet är godkänt först när PC Slang & Maskiner AB mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor.
Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till PC Slang & Maskiner AB debiteras en avgift om f n 350 kr plus moms för att täcka PC Slang & Maskiner AB:s transport- och administrationskostnader.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal

Konsument har på sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till PC Slang & Maskiner AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast efter godkänd överenskommelse. Godkänd returleverans krediteras med 25% avdrag på varans pris. Returer under 250 Kr i fakturavärde godkännes ej. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill konsument utöva ångerrätt rekommenderas denne att kontakta PC Slang & Maskiner AB:s kundservice på telefon 040-626 66 66, e-post till info@pcslang-maskiner.se för att få en förbetald fraktsedel för retur av varan.

Garanti

Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, PC Slang & Maskiner AB lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Risken för varan

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.

Reklamation

För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till PC Slang & Maskiner AB omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig PC Slang & Maskiner AB rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper PC Slang & Maskiner AB på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för PC Slang & Maskiner AB. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Se även nedan angående ansvar för fel.

Vid reklamation skall kund kontakta PC Slang & Maskiner AB:s kundservice på telefon 040-626 66 66, via e-post till info@pcslang-maskiner.se, och uppge order och fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är för företagskunder giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit PC Slang & Maskiner AB till handa.

Konsument (privatperson) bör använda den av PC Slang & Maskiner AB utsända förbetalda fraktsedeln för retur av varan. Varan bör sändas in inom 14 dagar från mottagande av fraktsedel.
Vid retur av varan skall returfrakten till PC Slang & Maskiner AB vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av Schenker/DHL godkänt emballage (ex vis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. PC Slang & Maskiner AB förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras.

Transportskador

Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till Schenker via telefon 08-585 10 100 alternativt till DHL via telefon 0771-345 345 och till PC Slang & Maskiner AB på telefon 040-626 66 66 eller e-post info@pcslang-maskiner.se.

Ansvar för fel

I förhållande till näringsidkare
Föreligger fel som PC Slang & Maskiner AB ansvarar för, åtar sig PC Slang & Maskiner AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. PC Slang & Maskiner AB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.
PC Slang & Maskiner AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. PC Slang & Maskiner AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, merarbete eller annan ekonomisk skada.

I förhållande till konsument (privatperson)
Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. PC Slang & Maskiner AB kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för PC Slang & Maskiner AB. PC Slang & Maskiner AB har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.